Theater heute (09.07) wegen Konzert für Besucher geschlossen !

Vom 09/07/2022 zum 09/07/2022

Concert aujourd'hui - Théâtre fermé au grand public

AUDITIOUNEN AM THEATER : REGIONAL MUSEKSSCHOUL MUNNEREF

WICHTEG ‼ Wëngst der Veranstaltung vun der Museksschoul ass den Theater de 9. Juli fir de Grand Public zou. 
Di aner Weekender (bis Enn September)  kann den Theater vu 15 bis 18 Auer besichtegt ginn.   D'Ricciacus Frënn sinn da fir Iech do. Den Entrée ass fräi. Weider Infos op www.ricciacus.lu

========

AUDITIONS AU THEATRE : ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE MONDORF-LES-BAINS
IMPORTANT ‼  A cause des auditions, le théâtre est fermé au grand public le 9 juillet.
Les autres weekends (jusque fin septembre) le théâtre peut être visité de 15 à 18hrs. Les Ricciacus Frënn vous y accueillent. L'entrée est libre. Infos sous www.riccicus.lu

========

AUDITIONS AT THE THEATRE : MUSIC SCHOOL MONDORF-LES-BAINS
IMPORTANT ‼ The theatre is closed for visitors on 9. July because of an event organized by the Music School.
All other weekends (until end of September) the Theatre can be visited from 3 to 6 pm. The Ricciacus Frënn welcome you. Entrance is free. More infos : www.ricciacus.lu

Zurück

Ressourcen