Theater heute (10.07) wegen Konzert für Besucher geschlossen !

Vom 10/07/2022 zum 10/07/2022

Concert aujourd'hui - Théâtre fermé au grand public

KULTURSUMMER 2022 ZU DUELEM 
4 Konzerten / 4 concerts

WICHTEG ‼ Op de Konzertsdeeg 26. Juni , 10. an 31. Juli ass den Theater fir  de Grand Public zou. 
Di aner Weekender (bis Enn September)  kann den Theater vu 15 bis 18 Auer besichtegt ginn.   D'Ricciacus Frënn  sinn da fir Iech do. Den Entrée ass fräi. Weider Infos op www.ricciacus.lu

========

4 Concerts au Théâtre gallo-romain de Dalheim
IMPORTANT ‼  Les jours de concerts suivants le théâtre est fermé au grand public : 26 juin , 10 et 31 juillet.
Les autres weekends (jusque fin septembre) le théâtre peut être visité de 15 à 18hrs. Les Ricciacus Frënn vous y accueillent. L'entrée est libre. Infos sous www.riccicus.lu

========

4 concerts in the Gallo-Roman Theatre of Dalheim
IMPORTANT ‼ on the following concert days the theatre is closed for visitors : 26. June, 10. and 31. July.
All other weekends (until end of September) the Theatre can be visited from 3 to 6 pm. The Ricciacus Frënn are there for you. Entrance is free. More infos : www.ricciacus.lu

Zurück

Ressourcen